Board logo

標題: [新資訊或文章轉帖][打印本頁]

作者: 綠色戰士1號    時間: 2020-7-23 09:49 PM

死仆街綠色電話鋪,我諗大家都知邊間,每個都月都諗新野黎扣員工,最好笑都係話帶口罩無笑容,日日俾閉路電視監控不特止,去廁所痾屎痾尿都要記低時間,我諗搵唔倒第二間公司會咁 仆街,拎左政府津貼成500萬梗係唔會令出來分俾員工,反而keep住每個月扣人錢,已經店長就繼續獨權
作者: 爛賭得仔    時間: 2020-8-6 03:57 PM

無糧僱主
Copyright © 2003-2021 香港討論區